మన ఆరోగ్యం,విద్య-మన చేతుల్లోనే
(OUR HEALTH & EDUCATION IN OUR HANDS)

INTRODUCTION

             Healthy children are the foundation for a healthier Nation and Nation’s future, it depends on the status of the children. Leaders around the world have acknowledged that, schools are an important setting where children can develop their behavior skills for physical, emotional and social well-being. Other than the family, no social institution has greater influence on the lives of children than schools. Every day, lakhs of children are in the state of going to school and spend a considerable amount of time, interacting with their peers and teachers gaining knowledge, building attitudes and skills and developing behaviors. Behavioral patterns that develop during childhood and adolescence are retained for life. Therefore, School plays a crucial role in building healthier Nations around the world.
             Keeping this in mind, Tribal Welfare Department has taken a distinctive step to address the need for comprehensive preventive and promotive health education programs at school for children with the support of Education, WDCW Velugu and Health Departments in Government of Andhra Pradesh
             Good health is a prerequisite for State &National development. Health and Education are fundamentals, schools create a unique opportunity to improve both the education and health status of learners throughout the state.

7.3.19 - ఫ్రెష్ డే మరియు మరియు పాఠశాల ఆరోగ్య దినోత్సవం . 10.3.19 - Pulse Polio 14.3.19 ,21.3.19, 28.3.19 న పాఠశాల ఆరోగ్య దినోత్సవాలు (School Health Days)జనావాస చైతన్య ఉద్యమం 14.3.19 నుండి16.3.19 వరకు Srisailam ITDA నందు మరియు చిన్నారి వైద్యుల రాష్ట్ర సదస్సుకు సిద్ధం కండి- శ్రీ గంధం చంద్రుడు ,ఐఏఎస్ ,అమరావతి.Aadivasi Aarogyam

View

RKSK

View

JBAR

View

Operational guidelines of SHP

View

RBSK

View

DEIC/TEIC

View

Samagra Sikha

View

Swachha Manyam

View                        School on Boat

2018 By D N Murthy. All Rights Reserved.